Sök tjänst

Här har vi samlat våra e-tjänster och blanketter så att du som privatperson, företagare eller förening kan uträtta olika kommunala ärenden när det passar dig bäst. E-tjänsterna innebär att din ansökan eller din anmälan skickas in direkt. Blanketterna får du ladda ner, fylla i, skriva ut, signera och skicka in.

Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Bygga, bo och miljö (73)

  • Anmälan om misstänkt matförgiftning eller allergisk reaktion

   Misstänker du att du har blivit sjuk av mat som du har ätit från servering eller av någon mat som du har köpt hem – till exempel restaurang, café, gatukök eller skolmatsal? Då ska du använda denna e-tjänst.

  • Ansökan om bostadsanpassningsbidrag enligt Lag om BAB SFS 2018:222

   Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

  • Ansökan om grävtillstånd och trafikanordningsplaner

   Här kan du ansöka om grävtillstånd och trafikanordningsplan.

  • Ansökan om Kompiskort

   Har du funktionsnedsättning kan du få ta med en kompis på aktiviteter utan kostnad

  • Ansökan om vägvisning till service, inrättningar samt företag

   Till dig som vill ansökan om vägvisning till service, inrättningar samt företag

  • Ansökan/anmälan - enskild avloppsanläggning

   Enskilt avlopp - tillstånd anmälan enligt 13 § eller 14 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

  • Avfall - Anmälan om mellanlagring

   Om du vill mellanlagra mellan 10 ton och 30 000 ton avfall som är avsett för byggnads- eller anläggningsändamål eller mer än 10 ton annat avfall måste du anmäla det till kommunen. Kommunen tar ut en avgift för handläggning av anmälan.

  • Beställa nybyggnadskarta

   Här kan du beställa nybyggnadskarta

  • Biocider - Spridning

   Om du yrkesmässigt ska sprida biocider på en plats som allmänheten har tillträde till ska du underrätta Kalmar kommun.

  • Bygglov - Anmälningspliktiga åtgärder - Attefall

   Här kan du göra din anmälan om attefallshus eller attefallsåtgärd.

  • Bygglov - Anmälningspliktiga åtgärder - Ändring av en byggnads tekniska egenskaper

   Här kan du göra din anmälan för ändring av en byggnads tekniska egenskaper.

  • Bygglov - Bygga nytt, bygga till, ändra eller riva

   Här kan du göra din ansökan för att bygga nytt, bygga till, bygga om, ändra och riva.

  • Bygglov - Förhandsbesked

   Här kan du göra din ansökan om förhandsbesked.

  • Bygglov - Parkeringsplats

   Här kan du ansöka om bygglov för att anordna, flytta eller ändra parkeringsplatser.

  • Bygglov - Skyltar

   Här kan du söka bygglov för att sätta upp en eller flera skyltar.

  • Bygglov - Tillfälliga åtgärder

   Här kan du ansöka om tidsbegränsat bygglov.

  • Båt - Registrering av uppgifter

   Här registrerar du dina båtuppgifter

  • Båt - Uppställningsplats - Bokning

   Här kan du boka en uppställningsplats.

  • Båt - Uppställningsplats - Uppsägning

   Här kan du säga upp din uppställningsplats.

  • Cistern - installation

   Här kan du som fastighetsägare eller företag informera om att du ska installera en cistern för förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja.

  • Cistern tagen ur bruk

   Om du ska ta bort din cistern ska du informera kommunen om det. Kommunen tar ut en avgift motsvarande en timmes handläggning. Om du betalar en årlig tillsynsavgift ingår handläggningen av detta ärende i den.

  • Djurhållning - tillstånd inom detaljplan

   Här kan du ansöka om tillstånd för djurhållning inom detaljplan (inom tätbebyggt område). Exempel på djurhållning kan i detta fallet vara höns, getter, får eller svin m.m.

  • Dricksvattenanläggning

   Här kan du anmäla registrering av dricksvattenanläggning.

  • Enskilt avlopp - mulltoa, latrin, eget omhändertagande

   Här kan du ansöka/anmäla om omhändertagande av latrin.

  • Farligt avfall - Anmälan om lagring

   För att lagra och hantera farligt avfall krävs tillstånd, vid handläggning av ärendet tar vi ut en timavgift som debiteras i efterskott.

  • Förorenad mark - Upplysning

   Om du upptäcker en förorening på din fastighet är du skyldig att informera kommunen.

  • Gödsel - Dispens för spridning av gödsel

   Om omständighet har uppstått som verksamhetsutövaren varken kunnat eller borde ha förutsett och inte heller kunnat påverka kan kommunen medge dispens från förbudet att sprids gödsel under tiden 1 november till 28 februari.

  • Gödsel - gödselstad inom detaljplanelagt område

   Här kan du anmäla om du vill anlägga en gödselstad inom detaljplanelagt område (37 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).

  • Hälsoskydd - Anmälan om att driva skola eller förskola

   Senast 6 veckor innan du startar din verksamhet måste du anmäla detta till samhällsbyggnadskontoret, enligt miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

   Kontakta gärna oss för rådgivning och information eller om du är tveksam om vad som gäller för din verksamhet.

   Mer information
   Skola och förskola - Näringslivswebben (kalmar.se)

   Kontakt
   sam.byggnadskontoret@kalmar.se

  • Hälsoskydd - Bassängbad

   Här kan du anmäla att du planerar att starta verksamhet där pooler eller bassänger upplåts till allmänheten.

  • Hälsoskydd - Grundskola, gymnasieskola, förskola och fritidshem

   Här kan du anmäla att du planerar att starta verksamhet.

  • Hälsoskydd - Hygienisk behandling

   Här kan du anmäla att du planerar att starta verksamhet som till exempel tatuering eller fotvård.

  • Hälsoskydd - Solarieverksamhet

   Här kan du anmäla att du planerar att starta verksamhet där solarier upplåts till allmänheten.

  • Informationskarta över pågående och gällande detaljplaner

   Via vår informationskarta över pågående och gällande detaljplaner får du fram alla plankartor och planbeskrivningar över Kalmar kommuns detaljplaner. I kartan kan du också söka på fastighet och få upp gällande detaljplan.

   Dessutom finns en så kallad planmosaik, en sammanslagen översiktlig karta med alla plankartor.

  • Intresseanmälan för tomt

   Här anmäler du intresse för alla tomter som säljs av Kalmar kommun. Nysläppta tomter säljs i första hand till kunder i Kalmar kommuns tomtkö. För att köpa någon av kommunens övriga tomter behöver du inte vara registrerad i tomtkön.

  • Intresseanmälan till markanvisningstävling

   E-tjänsten är tillgänglig när markanvisning pågår.

  • Kalmar Energi AB

   Här kan du se dina fakturor, avtal och statistik över din energianvändning.

  • Kalmar Vatten AB

   Här kan du lämna mätarställning för din fastighet och ta del av dina fakturor och förbrukningshistorik.

  • Kalmarhem AB

   Kalmarhem är den största hyresvärden i Kalmar kommun med knappt 5 000 lägenheter, varav ca 1 000 studentlägenheter och ca 19 000 m² kommersiella lokaler.  

  • Kretslopp Sydost

   Från och med 1 januari 2021 ansvarar Kretslopp Sydost(f.d. KSRR) för hushållsavfall och återvinningscentraler i Vetlanda, Sävsjö, Uppvidinge, Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn samt Torsås. Men för dig blir det ingen skillnad – allt kommer att vara precis som vanligt, ovanligt vanligt faktiskt.

  • Lantmäteriförrättningar - Ansökan och pågående ärenden

   I vår e-tjänst får du hjälp med att göra en ansökan om lantmäteriförrättning. Du kan också följa pågående ärenden direkt i tjänsten.

  • Lägenhetsregistret - ajourhållning

   Här lämnar du in uppgifter för ajourhållning av lägenhetsregistret. Flerbostadshus inklusive specialbostäder

  • Medelstora förbränningsanläggningar - Anmälan

   Här kan du anmäla och lämna information om medelstor förbränningsanläggning enligt 18 § förordningen (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar. Med en medelstor en förbränningsanläggning avses en förbränningsanläggning där anläggningseffekten är 1 Megawatt eller högre men högst 50 Megawatt. (4§ förordning 2018:471)

  • Miljö - Bokning av energi- och klimatrådgivning

   Här kan du boka tid för opartisk och kostnadsfri energi- och klimatrådgivning.

   För mer information om rådgivningen besök kalmar.se/energiradgivning

  • Miljöfarlig verksamhet - Nedläggning

   Om du ska lägga ner den miljöfarliga verksamhet du driver ska du underrätta kommunen.

  • Miljöskydd - Efterbehandling förorenad mark

   Anmälan om sanering av föroreningsskada i ett mark- eller vattenområde enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet

  • Nedgrävning av hästdjur

   Här kan du ansöka om tillstånd för/anmälan om nedgrävning av självdött eller avlivat hästdjur.

  • Odlingslott - Bokning

   Här kan du boka en odlingslott.

  • Odlingslott - Uppsägning

   Här kan du säga upp din odlingslott.

  • Orm - Ansökan om tillstånd

   På denna sida kan du ansöka om tillstånd för ormhållning.

  • PCB - Inventering

   Med denna e-tjänst redovisar du resultat av genomförd inventering till kommunen.

  • PCB-sanering - anmälan

   Här kan du anmäla om PCB-sanering.

  • Prioriterade detaljplaner och byggprojekt

   Kartan visar de prioriterade projekt kommunen kommer att jobba med.

  • Slutrapportera genomförd PCB-sanering

   Med denna e-tjänst slutrapporterar du genomförd sanering av PCB till kommunen.

  • Solkarta

   Via vår nya solkarta kan du se hur mycket sol just ditt hus får och var det är mest lämpligt att placera ut solceller.

  • Strandskyddsdispens

   Här kan du som fastighetsägare eller företag ansöka om dispens från strandskyddsbestämmelserna. Kommunen tar ut en avgift för handläggning av ansökan.

  • Strandstädning - Ren Ostkust

   I appen Ren Ostkust kan du planera och kommunicera städinsatser.

  • Tillfälligt bete/foderskörd på kommunal mark

   Här kan du ansöka om tillåtelse att använda kommunal mark tillfälligt för bete/foderskörd.

  • Utförandeintyg/entreprenörsrapport vid anläggande av enskilt avlopp

   Utförandeintyg/entreprenörsrapport vid anläggande av enskilt avlopp

  • VA - Anmälan

   Anslutning till den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

  • VA - Anmälan om ägarbyte/Flyttanmälan

   När du säljer eller köper en fastighet med kommunalt VA så behöver du meddela oss detta. Så här gör du. 
   Har du köpt eller sålt en fastighet? Då ska du skicka in en anmälan om ägarbyte så snart som möjligt.

  • Värmepump - granneintyg

   Här hittar du lämna in granneintyg för anläggande av värmepump.

  • Värmepump - installation

   Här kan du anmäla installation av värmepump.

  • Växtskyddsmedel - Spridning inom vattenskyddsområde

   Om du har jordbruksmark inom vattenskyddsområde måste du söka tillstånd för att sprida växtskyddsmedel. Kommunen tar ut en avgift för handläggning av ansökan.

  • Växtskyddsmedel - Yrkesmässig spridning

   Här kan du söka om tillstånd eller anmäla att du ska sprida bekämpningsmedel yrkesmässigt på annan mark än åkermark.

  • Översiktsplan som karta

   Här kan du se kommunens övergripande översiktsplan och fördjupade översiktsplaner för bland annat Kvarnholmen och Södra staden.

  Kommun och politik (21)

  Näringsliv och arbete (16)

  Omsorg och stöd (23)

  Synpunkt och felanmälan (14)

  Trafik och resor (1)

  Trygghet och Säkerhet (5)

  Uppleva och göra (13)

  • Aktivitetskort på nätet

   Förenklar föreningens hantering och redovisning av Lokalt aktivitetsstöd. All närvaro som föreningen registrerar sparas i en databas.

  • Ansökan till KLIRR

   Här kan du ansöka till KLIRR

  • Bidrag, stöd och stipendier

   Här presenteras de bidrag, stöd och stipendier som kommunen erbjuder inom kultur och idrott.

  • Föreningsregister

   Föreningarna ansvarar själva för att ändra och uppdatera föreningsuppgifterna och medlemsantalet i vårt föreningsregister.

  • Lotteri - redovisning

   Här kan du redovisa din lotteriverksamhet

  • Slutrapport KLIRR

   Här kan du skicka in din slutrapport för ditt KLIRR projekt

  • Uppsägning årskort bad

   Här kan du säga upp ditt årskort på Äventyrsbadet.

  Utbildning och barnomsorg (30)

  • Anmälan och uppsägning av plats till kommunal kväll-, helg- och nattomsorg

   Ansökan om plats till Kalmar kommuns barnomsorg på kvällar, nätter och helger.

  • Ansökan om elevresor vid dubbelt boende hos vårdnadshavare (KSGYF)

   Vid ansökan om busskort där elev har delat boende hos båda vårdnadshavare
   Elev är berättigad till busskort även i de fall boende är hos båda vårdnadshavarna. I de fall behöver vi få en "försäkran om stadigvarande boende" av vårdnadshavare.

   Elev med dubbelt boende har rätt till busskort i det fall avstånd är längre än 6km mellan minst en vårdnadshavare och skolan.

  • Ansökan om fritidshemsplats

   Här kan du ansöka om plats i Kalmar kommuns fritids.

  • Ansökan om förskoleplats

   Här kan du ansöka om plats i Kalmar kommuns förskolor.

  • Ansökan till kommunal vuxenutbildning Ölands utbildningscenter (KSGYF)

   Ölands utbildningscenter erbjuder vuxenutbildning i form av yrkesutbildningar, kurser på grundskolenivå och gymnasial nivå, sfi samt komvux som anpassad utbildning.

   Ansök till våra utbildningar i denna e-tjänst.

  • Arvode och reseersättning - förtroendevald (KSGYF)

   E-tjänst används av förtroendevalda för att ansöka om arvode och reseersättning i samband med olika uppdrag inom Kalmarsunds gymnasieförbund, exempelvis skolbesök, konferens, presidiemöte eller justering av protokoll.

  • Barn- och elevinformation

   Information och uppgifter om och för ditt barn/elev.

  • Barnomsorgsavgift - Preliminär beräkning

   Här kan du preliminärt beräkna vad din barnomsorgsavgift blir. 

  • Ersättning förlorad arbetsinkomst - förtroendevald (KSGYF)

   E-tjänst används av förtroendevalda för att ansöka om ersättning för förlorad arbetsinkomst i samband med sammanträde eller förrättning  inom Kalmarsunds gymnasieförbund.

  • Estetiska programmet Musik - bilaga till ansökan (KSGYF)

   Till dig som gör en ansökan till Jenny Nyströmskolans estetiska program med inriktning musik.

  • Godkännande av låneregler på skolbiblioteken

   Godkännande av låneregler på skolbiblioteken

  • In- och utflyttningsanmälan

   När du flyttar och ditt barn ska byta skola till en annan skola inom Kalmar kommun fyller du i denna blankett.

  • Karta - Sök på karta efter förskola/skola

   Här hittar du en kartapplikation där du skriver in din bostadsadress och får svar på vilken förskola och skola som finns i ditt närområde.

  • Kulturskolans e-tjänster

   Här kan du se dina eller dina barns pågående kurser eller avanmäla dig.

  • Kunskapsnavet - Boka vägledare

   E-tjänst för att boka en vägledare på Kunskapsnavet. Gäller enbart invånare som i Kalmar, Mörbylånga eller Torsås.

  • Ledighet för elev mer än tio dagar

   Ansökan om ledighet för elev.

  • Min nuvarande sysselsättning KAA (KSGYF)

   Alla kommuner är skyldiga att ta reda på hur alla 16-20 åringar har det om dagarna. Kalmarsunds gymnasieförbund behöver veta om du pluggar, om du jobbar eller om du skulle vilja jobba eller plugga och vilket stöd du  i så fall skulle behöva. Använd denna e-tjänst för att anmäla vad du gör idag och vilket stöd du skulle behöva!

   För mer information om Kalmarsunds gymnasieförbunds KAA arbete www.gyf.se/kontakt/kaa-samordnare

  • Måltidsersättning vid PRAO

   Här kan du som vårdnadshavare ansöka om måltidsersättning vid PRAO.

  • Resebidrag (KSGYF)

   Studerande vid Kalmarsunds Gymnasieförbund

   Där inget kollektivt färdmedel finns att tillgå, eller om eleven har minst 6 km till hållplats för kollektivt färdmedel, kan ett kontant resebidrag beviljas efter ansökan från elevens målsman. Myndig elev kan själv söka resebidrag.

   Ansökan om resebidrag sker terminsvis i efterhand. Ansökan sker under juni månad för vårtermin och december månad för hösttermin.

  • Resekort/Busskort - Byte av skolbiljett till KLT app (KSGYF)

   Nu kan du få ditt resekort/busskort direkt i appen Kalmar länstrafik. Meddela din skola om att du vill byta.

  • Sent omval till gymnasieutbildning (KSGYF)

   Till dig som vill göra ett sent omval till gymnasieutbildning under perioden 16 maj - 14 september.

  • Specialkost i förskola och skola - Ansökan

   Ansökan om specialkost i förskola och skola.

  • Säg upp förskole-/fritidshemsplats

   Säg upp plats i förskola eller fritids.

  • Unikum - lärplattform

   Information från skolan, planeringar och bedömningar samt information inför utvecklingssamtal.