Begäran av registerutdrag GDPR

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du  har rätt att få ett registerutdrag kostnadsfritt. Vill du begära fler registerutdrag inom en kortare tidsperiod kan kommunen, om begäranden från en registrerad är uppenbart ogrundad eller orimliga, särskilt på grund av deras repetitiva art antingen;

a) ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla den information eller vidta den åtgärd som begärts, eller
b) vägra att tillmötesgå begäran.

I e-tjänsten får du ange inom vilket område du önskar registerutdrag.

Din begäran om registerutdrag kommer att diarieföras och gallras efter två år.

Särskilt om registerutdrag gällande barn

Begäran om registerutdrag för barn kan göras av dess vårdnadshavare eller barnet själv. När det gäller barns registerutdrag ska reglerna om sekretess beaktas. Det kan betyda att vårdnadshavare inte har rätt att ta del av ett fullständigt registerutdrag.

Är du ställföreträdare åt någon?

Som legal ställföreträdare kan du begära registerutdrag åt din huvudman, om huvudmannen inte kan göra det själv. Då behöver vi ha ett bevis på att du har rätt att för huvudmannens räkning begära ett registerutdrag. En handling som visar att du är behörig kan laddas upp i e-tjänsten.

Uppgifter att ha tillhands

 • Bankid
 • Bevis på att du har rätt att för huvudmannens räkning begära ett registerutdrag

Vad händer sedan

När kommunen tagit emot din begäran kommer du att få svar inom en månad och registerutdragen kommer att lämnas till dig i e-tjänsten. Du kommer att få ett automatiskt e-postmeddelande när kommunen har behandlat färdigt din begäran.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer

Ändamålet med behandlingen

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende. Vi behandlar de personuppgifter du skickat in för att kunna handlägga ditt ärende och för eventuell kontakt med dig.

Laglig grund för behandlingen

 • GDPR artikel 6.1 c, behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.
 • GDPR artikel 6.1 e, behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.

Lagringstid

 • 2 år

Övriga upplysningar

Läs mer om behandling av personuppgifter under Dataskyddsförordning (GDPR) i menyn ovan.

 

Lämna klagomål på personuppgiftshantering

Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina personuppgifter i e-tjänsten.

Du når vårt dataskyddsombud via e-postadressen dataskyddsombudet@kalmar.se.

Du kan också lämna in klagomål rörande personuppgiftshanteringen i e-tjänsten till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Besök Datainspektionens hemsida (https://www.datainspektionen.se/vagledning/for-dig-som-privatperson/klagomal-och-tips) för mer information om hur du lämnar klagomål.

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa