Nedgrävning av hästdjur

LÄS MER

Här kan du som privatperson ansöka om tillstånd för/anmälan om nedgrävning av självdött eller avlivat hästdjur. För att undvika risk för spridning av smittsamma sjukdomar måste döda djur tas om hand på ett säkert sätt. Olika regler gäller för olika djurslag. Från och med den 1 februari 2015 behövs inte något tillstånd från Länsstyrelsen för nedgrävning av död häst, men som tidigare ska alltid kommunen anvisa platsen där hästen ska grävas ner.

Enligt 27 kap 1§ miljöbalken (1998:808) får en kommunal nämnd ta ut en avgift för prövning och tillsyn enligt en taxa som kommunfullmäktige bestämmer. Avgiften för detta ärende tas därför ut enligt gällande taxa beslutad av kommunfullmäktige i Kalmar kommun den 19 december 2022 (§ 219).
Här hittar du mer information om avgifter: www.kalmar.se/miljoavgifter alternativt ring oss: 010- 352 00 00.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa