Miljöskydd - Efterbehandling förorenad mark

LÄS MER

Anmälan om sanering av föroreningsskada i ett mark- eller vattenområde enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet.

Avgift
Enligt 27 kap 1§ miljöbalken (1998:808) får en kommunal nämnd ta ut en avgift för prövning och tillsyn enligt en taxa som kommunfullmäktige bestämmer. Avgiften för detta ärende tas därför ut enligt gällande taxa beslutad av kommunfullmäktige i Kalmar kommun den 19 december 2022 (§ 219).
Här hittar du information om avgifter: www.kalmar.se/miljoavgifter alternativt ring oss: 010- 352 00 00.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg: