Miljöskydd - Efterbehandling förorenad mark

LÄS MER

Anmälan om sanering av föroreningsskada i ett mark- eller vattenområde enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet.

Avgift

För vår kontroll/tillsyn så tar vi ut en avgift i form av en timavgift. Denna betalas i efterskott.

Enligt 27 kap 1§ miljöbalken (1998:808) får en kommunal nämnd ta ut en avgift för prövning och tillsyn enligt en taxa som kommunfullmäktige bestämmer. Avgiften för detta ärende tas därför ut enligt gällande taxa beslutad av kommunfullmäktige i Kalmar kommun den 18 december 2017 (§ 258).

Här kan du hitta mer information om avgifter: www.kalmar.se/miljoavgifter alternativt ring oss: 0480-450000.

Behandling av personuppgifter

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg: