Funktionsnedsättning Kalmar kommun

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Med den här e-tjänsten kan du ansöka om stöd till barn eller vuxen med funktionsnedsättning. Stödet kan bestå av olika insatser som beviljas enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller Socialtjänstlagen (SoL). Insatserna är företrädesvis upp till 65 år.

Så ansöker du om stöd

Du får gärna göra ansökan direkt på nätet, via e-tjänsten. Möjlighet finns också att skriva ut och fylla i ansökningsblankett (länk).

Om du behöver mer information innan du ansöker, eller behöver hjälp att fylla i ansökan, kan du kontakta handläggare. Det görs via Kontaktcenter, tel 010-352 00 00.

Barnperspektiv

  • "När åtgärder rör barn ska enligt 6 a § LSS barnets bästa särskilt beaktas".
  • "När en insats rör ett barn ska barnet enligt 8 § LSS få relevant information och ges möjlighet att framföra sina åsikter. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad".

Vem kan göra ansökan om insatser?

Du som har behov av stöd kan själv göra ansökan. Det går också bra med vårdnadshavare, legal företrädare eller någon som har fullmakt att företräda dig.

Vad händer efter en ansökan om insatser?

När du skickat in din ansökan inleds utredning. Utredningen ska få fram vilka behov som finns, för att hitta bästa insatsen för att dina behov ska tillgodoses.

All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt. Bara den som berörs har rätt att ta del av det som framkommer under en utredning.

För mer och fördjupad information: https://kalmar.se/omsorg-och-stod/funktionsnedsattning/stod-och-insatser.html

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa