Ansökan om dispens från utsortering av bygg och rivningsavfall

LÄS MER

Information
Ansökan om dispens ska göras inom två veckor innan du tänkt påbörja arbetet med byggnation/rivning. Information om sortering av bygg- och rivningsavfall finns på kommunens hemsida: naringsliv.kalmar.se/tillstand-regler-och-tillsyn/miljoskydd/avfall/bygg--och-rivningsavfall.html.

Gör så här:
Ladda ner blanketten, fyll i den på din dator och skicka den med e-post till sam.byggnadskontoret@kalmar.se du behöver en pdf-läsare som t.ex. Adobe Acrobat
Du kan också skriva ut, fyll i blanketten manuellt och skicka den med post till:
Kalmar kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Verksamhetsområde Miljö Box 611
391 26 Kalmar


Kontakta oss gärna med frågor via Kontaktcenter på telefon: 010 352 00 00

Avgift
Avgift tas ut för handläggning av dispensen. Ofullständig dispensansökan kan ta längre tid att handlägga. Avgift tas ut även vid avslag. I händelse av återtagen ansökan tas avgift ut för nedlagd tid.

Dataskyddsförordningen (GDPR)
Kalmar kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR och övrig vid var tid gällande personuppgiftslagstiftning. Rättslig grund är myndighetsutövning enligt artikel 6.1 a GDPR.
Dina personuppgifter kommer att behandlas under den tid som krävs för handläggningen av ärendet och bevaras därefter i enlighet med tillämplig dokumenthanteringsplan och arkivlagstiftning.
Mer information om hur Kalmar kommun behandlar dina personuppgifter hittar du här. kalmar.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/integritetspolicy

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadskontoret
sam.byggnadskontoret@kalmar.se
010 352 00 00