Skadeanmälan

LÄS MER

Skadeanmälan
Har du råkat ut för en personskada (till exempel halkat omkull och brutit armen) eller drabbats av en egendomsskada (till exempel en gren som blåst ner och skadat din bil) på en plats där Kalmar kommun är ansvarig väghållare eller ansvarig för verksamheten och du anser att kommunen har orsakat skadan genom fel eller försummelse? Då kan du göra en anmälan om detta till kommunen och begära ersättning.

Kolla upp dina egna försäkringar innan du gör en anmälan
Du ska alltid i första hand använda egna försäkringar, till exempel fordonsförsäkring, hem- eller olycksfallsförsäkring, innan du riktar ett krav mot kommunen för den uppkomna skadan.

Gör en skadeanmälan
Skicka gärna med kvitton på dina kostnader och utlägg. Även foton eller en skiss från skadeplatsen kan vara bra att skicka med. Vi begär annars in nödvändiga handlingar och uppgifter från dig i samband med utredningen av skadan. Det går inte att överklaga det beslut som Kalmar kommun har tagit. Om du är missnöjd med beslutet kan du vända dig till domstol med en stämningsansökan mot Kalmar kommun.

Handläggning och besked
När anmälan kommer in gör vi, och i vissa fall vårt försäkringsbolag, en skadeståndsrättslig utredning och bedömning av det inträffade. När utredningen är klar får du besked om vi anser oss vara ersättningsskyldiga eller inte för det inträffade.

Kommunens ansvar
För att kommunen ska anses vara ersättningsskyldig krävs som regel att vi har orsakat skadan genom fel eller försummelse. Om det inträffade bedöms vara en ren olyckshändelse är kommunen inte ersättningsskyldig.

I vissa speciella situationer kan det dock finnas ett strikt ersättningsansvar för kommunen på grund av lag eller avtal, som då är oberoende av om kommunen varit vårdslös eller ej.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
https://kalmar.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/integritetspolicy.html.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa