Växtskyddsmedel - Yrkesmässig spridning

LÄS MER

Här kan du söka om tillstånd eller anmäla att du ska sprida bekämpningsmedel yrkesmässigt på annan mark än åkermark.

Växtskyddsmedel får inte användas på:

 • ängs- eller betesmark.
 • på skolgårdar eller gårdar till förskolor.
 • på lekplatser, parker, trädgårdar eller andra rekreationsområden som allmänheten har tillträde till.
 • inom koloniträdgårdsområden eller i privata växthus.
 • på tomtmark för bostadshus.
 • på krukväxter i hemträdgårdsmiljö eller på växter inomhus utom i produktionslokaler, lagerlokaler och liknande lokaler.

Tillstånd behövs för yrkesmässig användning av växtskyddsmedel:

 • inom idrotts- och fritidsanläggningar.
 • vid planerings- och anläggningsarbeten.
 • på vägområden samt grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor.
 • på ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material.

Anmälan krävs för spridning på:

 • på vägområden, för att förhindra introduktion, etablering eller spridning av invasiva arter eller karantänskadegörare.
 • banvallar.
 • områden som inte omfattas av förbud eller krav på tillstånd och som har en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt.

Vissa verksamma ämnen är undantagna från förbudet. För dessa ämnen behöver du inte heller söka tillstånd eller anmäla användningen. Observera att undantaget inte gäller på ängs- och hagmark, där ett generellt förbud mot växtskyddsmedel gäller sedan tidigare. Listan på undantagna ämnen finns på Kemikalieinspektionens hemsida:

Verksamma ämnen som är undantagna förbudet mot viss användning - Kemikalieinspektionen

Du måste söka tillstånd minst sex veckor innan spridningen börjar. Samhällsbyggnadskontoret tar ut en avgift för handläggning av anmälan/ansökan om tillstånd.

Enligt 27 kap 1§ miljöbalken (1998:808) får en kommunal nämnd ta ut en avgift för prövning och tillsyn enligt en taxa som kommunfullmäktige bestämmer. Avgiften för detta ärende tas därför ut enligt gällande taxa beslutad av kommunfullmäktige i Kalmar kommun den 19 december 2022 (§ 219). Här kan du hitta mer information om avgifter: www.kalmar.se/miljoavgifter alternativt ring oss: 010- 352 00 00. 
Länk till mer information: Hantering av bekämpningsmedel

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa