Farligt avfall - Anmälan om lagring

LÄS MER

För att lagra och hantera farligt avfall krävs tillstånd, vid handläggning av ärendet tar vi ut en timavgift som debiteras i efterskott.

Enligt 27 kap 1§ miljöbalken (1998:808) får en kommunal nämnd ta ut en avgift för prövning och tillsyn enligt en taxa som kommunfullmäktige bestämmer. Avgiften för detta ärende tas därför ut enligt gällande taxa beslutad av kommunfullmäktige i Kalmar kommun den 19 december 2022 (§ 219). Här kan du hitta mer information om avgifter: www.kalmar.se/miljoavgifter alternativt ring oss: 010- 352 00 00.

Mer info: https://naringsliv.kalmar.se/tillstand-regler-och-tillsyn/miljoskydd/avfall/farligt-avfall.html

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa