Begäran om planbesked enligt Plan- och bygglagen (PBL 2010:900, 5 kap 2-5 §)

LÄS MER

Om du vill genomföra något på en enskild fastighet som kräver att en gällande detaljplan ändras, har du rätt att begära ett så kallat planbesked från oss.

Samma gäller om fastigheten ifråga inte är planlagd, om den åtgärd du vill vidta kräver att en detaljplan först upprättas.

En begäran om planbesked måste ske skriftligt. Du ska redovisa vilken åtgärd som du vill genomföra, vad som är det huvudsakliga ändamålet med åtgärden samt bifoga en karta som visar vilket område som berörs. Om åtgärden avser ett byggnadsverk ska du också ge en beskrivning av byggnadsverkets karaktär och ungefärliga omfattning.

Sedan du skickat in dessa handlingar har du rätt att få ett planbesked inom fyra månader, om vi inte särskilt överenskommer om något annat.

Av beskedet ska enligt lag framgå om kommunen avser att inleda ett planläggningsarbete och i så fall när detta kan vara klart. Om vi väljer att inte inleda det planarbete som du begär får du reda på skälen till det.

 För mer information och aktuella taxor och avgifter gå in på:

https://www.kalmar.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsutveckling/planering/begara-planbesked.html

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa