Avfall - Anmälan om mellanlagring

LÄS MER

Anmälan om mellanlagring av avfall enligt 1 kap 10§ Miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan gäller mer än 10 ton men högst 10 000 ton, högst 30 000 ton avsett för anläggningsändamål, vid något enskilt tillfälle (Verksamhetskod 90.40, 29 kap 2 § Miljöprövningsförordning). Anmälan ska skickas in av verksamhetsutövaren i god tid, minst 6 veckor innan mellanlagringen påbörjas.

För att lagra och hantera farligt avfall krävs tillstånd, vid handläggning av ärendet tar vi ut en timavgift som debiteras i efterskott.

Enligt 27 kap 1§ miljöbalken (1998:808) får en kommunal nämnd ta ut en avgift för prövning och tillsyn enligt en taxa som kommunfullmäktige bestämmer. Avgiften för detta ärende tas därför ut enligt gällande taxa beslutad av kommunfullmäktige i Kalmar kommun den 19 december 2022 (§ 219).
Här kan du hitta mer information om avgifter: www.kalmar.se/miljoavgifter alternativt ring oss: 010 352 00 00.

Länk till mer information: https://naringsliv.kalmar.se/tillstand-regler-och-tillsyn/miljoskydd/avfall/mellanlagring-av-avfall.html

Fråga om inloggning

Om du loggar in så får du återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa