Hemtjänst och trygghetslarm vid tillfällig vistelse från annan kommun

LÄS MER

Information till kommuner som handlägger ärenden för personer som tillfälligt kommer att vistas i Kalmars Kommun

Denna information syftar till att underlätta handläggningen och verkställigheten gällande de personer som tillfälligt vistas i Kalmars Kommun och som har behov av insatser från hemtjänsten. Vi ber er respektera vår hantering av dessa ärenden och följer nedanstående rutiner.

Hemtjänst och trygghetslarm

  • Använd alltid den beställningsblankett som tillhandahålls på Kalmar kommuns hemsida.

  • Beställningen ska innehålla korrekt ifylld beställningsblankett samt bifogad aktuell utredning och vid behov egenvårdsintyg.

  • Tänk på att beställningen måste grundas på en aktuell behovsbedömning. Som bosättningskommun är det viktigt att ni utreder det förväntade behovet och därmed tar hänsyn till det boende som personen har här i Kalmars Kommun. Vår erfarenhet är att hjälpbehovet ofta ser annorlunda ut i ett sommarboende vilket kan göra att hjälpbehovet i vissa fall blir större än i det ordinarie hemmet.

  • Beställningen ska vara Kalmars Kommun tillhanda senast 14 dagar innan personen kommer. Detta för att våra utförare ska få en möjlighet att planera verkställighet av insatser.

  • Avbeställning av planerad vistelse/larm ska ske senast 14 dagar innan beställd tid, annars faktureras angivet ersättningsbelopp 14 dagar från avbeställningens datum.

  • Ska den enskilde själv ansvara för en hälso- och sjukvårdsuppgift men behöver praktisk hjälp t.ex. med läkemedel ska egenvårdsintyg medfölja beställningen.

  • Kalmars Kommun fakturerar bosättningskommunen efter vistelsens slut om inget annat överenskommes. Det är bosättningskommunens ersättningsbelopp som gäller, ersättningsbeloppet ska anges i beställningen.

Val av utförare

I Kalmar kommun kan man välja utförare av hemtjänstinsatser, Lagen om Valfrihet (LOV). Det gör att omsorgstagare kan välja kommunal hemtjänst eller privat utförare för hemtjänst som Kalmar kommun har samarbete med. Den privata utförare omsorgstagare i dagsläget kan välja är HS Hemtjänst.

Hjälpmedel

Personer skrivna i annan kommun som tillfälligt ansöker om hemtjänst och/eller hemsjukvård ansvarar själva för att ta med sig hjälpmedel till vistelseorten.

I mån av tillgång kan personer skrivna i annan kommun hyra hjälpmedel från Hjälpmedelscentralen KHS (vårdsäng och rullstol), sök på turistlån på Kalmar kommuns hemsida eller ring växeln på 010-352 00 00 och be att bli kopplade till Kommunal hjälpmedelssamverkan i Kalmar Län ("KHS").

På hjälpmedelsförrådet på Rigavägen kan man i mån av tillgång hyra rollator, duschstol eller fristående toalettförhöjning ring tel 010-352 46 06.
Vid hyra av hjälpmedel utgår en kostnad, som betalas av den sökande.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa