Ansökan om bostadsanpassningsbidrag enligt Lag om BAB SFS 2018:222

LÄS MER

Så här söker du bostadsanpassningsbidrag

Du kan hämta och skriva ut blanketten till höger på sidan  "Hämta blankett". Du kan få din ansökningsblankett och underlag till fullmakt hemskickad med post om du kontaktar samhällsbyggnadskontoret eller ifrån din intygsskrivare/arbetsterapeut. Till din ansökan bifogar du intyg från medicinskt sakkunnig, exempelvis arbetsterapeut, sjukgymnast eller läkare. Dessa ska styrka din funktionsnedsättning och de problem din funktionsnedsättning medför i din bostad eller närmiljö.

Din ansökan ska innehålla:

 • ansökningsblankett
 • intyg om funktionsnedsättning i förhållande till din bostadsmiljö
 • eventuella förslag på åtgärder
 • eventuella offerter och ritningar på anpassningen
 • ägarmedgivande och medgivande från nyttjanderättshavare.

Fullmakt

Du kan som sökande ger fullmakt till kommunen för att välja entreprenör, ingå avtal med entreprenör för bidragstagarens räkning och betala faktura åt bidragstagaren med beviljat bidrag. Bidraget regleras av lagen om bostadsanpassning SFS 2018:222. Mer information om bostadsanpassningsbidrag finns på Boverkets webbplats www.boverket.se

Information om bostadsanpassningsbidraget

Om du har en bestående funktionsnedsättning som kräver att du anpassar din bostad, kan du söka bostadsanpassningsbidrag. Bidraget är till för att underlätta det dagliga livet och ge dig möjlighet till ett självständigare liv i ditt eget boende.  Anpassningsåtgärder kan exempelvis behövas för att du ska kunna:

 • komma in i och ut ur din bostad
 • förflytta dig i din bostad
 • klara din hygien.

Förutsättningen för att få bidrag är att åtgärden är nödvändig och att behovet inte kan tillgodoses på ett annat sätt, till exempel med hjälpmedel.

Bidrag lämnas för skälig kostnad till nödvändiga åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner, i och i anslutning till bostaden. Med fasta funktioner menas huvudsakligen sådant som du normalt inte tar med vid en eventuell flytt. Bostadsanpassningsbidraget är ett kontantbidrag vilket innebär att du som bidragstagare sedan äger din anpassning eller installerade utrustning.

Vid byte av bostad

Efter ett byte av bostad kan du inte få bostadsanpassningsbidrag för åtgärder som till exempel hiss eller annat som beror på att den nya bostaden i fråga om storlek, planlösning, antal våningsplan eller andra nivåskillnader är uppenbart olämplig med hänsyn till din funktionsnedsättning. (§9 Lagen om bostadsanpassningsbidrag).

Om du hyr din bostad eller bor i bostadsrätt

Om någon annan än den sökande helt eller till viss del äger bostaden eller gemensamma utrymmen lämnas bostadsanpassningsbidrag endast om:

 1. samtliga ägare och nyttjanderättshavare (till exempel maka/make/sambo) har godkänt anpassningsåtgärden
 2. samtliga ägare har gått med på att inte kräva ersättning av sökande eller nyttjanderättshavare för att återställa anpassningsåtgärderna. (§10 Lagen om bostadsanpassningsbidrag).

Bostadsanpassningsbidraget regleras i Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. De personuppgifter du lämnar när du skickar in en ansökan, synpunkt eller annat registreras och behandlas enligt reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). Det görs eftersom uppgifterna behövs för vår myndighetsutövning. Du har rätt att få en sammanställning över vilka av dina personuppgifter vi behandlar. En sådan begäran ska vara skriftlig och ska skickas till Samhällsbyggnadskontoret. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
minasidor.kalmar.se/page/gdpr hittar du mer information om hur Samhällsbyggnadskontoret  arbetar med frågor kopplade till GDPR.

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa