Ansökan om bostadsanpassningsbidrag enligt Lag om BAB SFS 2018:222

LÄS MER

Information om bostadsanpassningsbidrag

Allmänt
Bidrag kan lämnas till åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner och i anslutning till den bostad som ska anpassas. Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig som bostad för den funktionshindrade.

Entreprenadavtal
Det är viktigt att känna till att entreprenadavtal om åtgärdernas utförande ingås mellan bidragstagaren och entreprenören. För upphandlingar som görs i bostadsanpassningsärenden gäller konsumenttjänst­lagen.

Från ansökan till bidrag
Sökanden kan ta in anbud på anpassningen. Är det en mindre anpassning, under 10 000 kronor, räcker det med ett anbud. Är det en mer omfattande anpassning så behövs minst tre anbud. Anbuden ska bifo­gas med ansökan till kommunen.

Kommunen beslutar om bostadsanpassningsbidrag kan beviljas och bedömer om anbuden är skäliga. Därefter får sökanden ett beslut om bostadsanpassningsbidrag där beviljat bidragsbelopp framgår.

Sö­kanden kan därefter beställa arbetet.

När arbetet är slutfört och sökanden fått fakturan ska detta meddelas till kommunen. Bidra­get betalas ut till sökanden.

Bostadsanpassningsbidraget regleras i Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. De personuppgifter du lämnar när du skickar in en ansökan, synpunkt eller annat registreras och behandlas enligt reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). Det görs eftersom uppgifterna behövs för vår myndighetsutövning. Du har rätt att få en sammanställning över vilka av dina personuppgifter vi behandlar. En sådan begäran ska vara skriftlig och ska skickas till Samhällsbyggnadskontoret. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade.

minasidor.kalmar.se/page/gdpr hittar du information om hur Samhällsbyggnadskontoret  arbetar enligt GDPR.

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa