Registrering av livsmedelsverksamhet

LÄS MER

Registeringen kostar 949 kr oavsett om verksamheten startar eller ej.

Välkommen som livsmedelsföretagare.
När din registrering kommer in till samhällsbyggnadskontoret förs uppgifterna in i vårt livsmedelsregister och ett registreringsbevis sänds åter till dig. Du får starta din verksamhet två veckor efter att vi fått in din anmälan eller så fort du får ditt registreringsbevis.

Första kontrollen
Vid vårt första besök görs en granskning av lokalen, verksamheten och er egenkontroll utifrån livsmedelssäkerhetssynpunkt. Ni får också redogöra för vilka faror som ni har i just er livsmedelshantering och hur ni ska garantera att livsmedlen ni hanterar är säkra. Efter varje kontroll skickas en kontrollrapport till dig.
Tänk på att vid större ändringar i sortimentet eller ändringar i lokalen så måste du informerar samhällsbyggnadskontoret.

Avgifter
Enligt Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter ska en kontrollmyndighets kostnader för offentlig kontroll finansieras genom fasta avgifter. Detta sker enligt en taxa som kommunfullmäktige beslutat den 30 november 2009 (§ 166) 28 november 2011 (§ 237) och den 15 december 2014 (§ 179).

Registreringsavgift
För att täcka kostnaderna för handläggning av registreringen tas en avgift ut enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.

Årlig kontrollavgift
En årlig avgift kommer också att tas ut för att täcka kostnaderna för kontrollen. Kommunen har skyldiga att ta ut en fast årlig kontrollavgift för den offentliga kontrollen på livsmedelsområdet. Storleken på den avgiften bestäms utifrån vilken typ av livsmedelshantering du har och de risker som är förknippade med din verksamhet. Den årliga avgiften tas ut samma år som verksamheten startar. I avgiften ingår inte bara inspektionerna på plats utan även inspektörernas tid för planering och efterarbete.

Erfarenhetsmodul
En modul i beräkningen av den årliga kontrollavgiften är en erfarenhetsmodul som innebär att man utgår utifrån de erfarenheter som samhällsbyggnadskontoret har från inspektioner, revisioner och provtagningar på din verksamhet. Om ni har en bra hantering finns möjligheter att få färre kontroller och lägre avgift. Om ni däremot brister i hantering kan det innebära fler kontroller och att avgiften blir högre. Denna totala erfarenhetsbedömning görs vid årsskiftet.

Extra offentligkontroll
Extra offentligkontroll är den kontroll som utförs efter att kommunen hittat många eller allvariga brister i livsmedelshanteringen. All extra tid som krävs för kontrollen debiteras er utöver den fasta årliga kontrollen. Extra offentligkontroll kan även vara den kontroll som utförs med anledning av berättigade klagomål och tips. Den kan också omfatta provtagningar och analyser av prover samt andra kontroller som är nödvändiga för att undersöka problemet.

Vanliga kontrollpunkter vid den offentliga tillsynen.
Tänk på att det alltid är företagets ansvar att livsmedlen är säkra och att kunden får rätt information om varan eller rätten. Här följer en lista på några av de vanligaste områdena som ingår i en offentlig kontroll.

Lokaler, utrustning och underhåll
Lokaler där öppna livsmedel hanteras ska vara utformade så att rengöring underlättas. Varor och personal ska röra sig i lokalerna så att det inte blir ”korsande flöden” mellan rent och smutsigt. Lokalerna och utrustningen ska ha förebyggande underhåll.

Hantering av varor
Råvaror ska skyddas mot smuts och bakterier. Det material som kommer i kontakt med livsmedel ska inte avge skadliga ämnen som därmed kan hamna i den färdiga maten.

Skadedjur
Skadedjur ska inte kunna komma in i lokalerna.

Rengöring
Lokaler, utrustning och inredning ska hållas rena.

Vatten
Vatten som används i matlagning måste hålla dricksvattenkvalitet. Verksamheter med egen vattentäkt ska regelbundet kontrollera sitt vatten både ur mikrobiologisk och kemisk kvalité. Det är också lämpligt att rengöra silar på kranarna genom kokning för samtliga livsmedelsverksamheter som hanterar öppna livsmedel.

Temperaturer
Kylförvaring, inklusive transport och mottagning av varor, ska ske så att maten i slutändan är säker att äta. Varmhållen mat ska hålla tillräckligt hög temperatur, och vissa maträtter kräver ordentlig upphettning. Den största risken är förvaring av mat vid temperaturer mellan 8 och 60 °C. Djupfrysta livsmedel ska hålla minst -18 °C.

Personlig hygien
Det ska finnas rutiner för god personlig hygien inklusive skyddskläder för personal som lagar mat.

Utbildning
Personalen ska ha tillräcklig kunskap om risker med den hantering de har i verksamheten.

HACCP
Principerna för all hantering av livsmedel ska grunda sig på HACCP. HACCP står för Hazard Analysis and Critical Control Points, och är en metod för att förebygga faror i livsmedelsproduktionen. Det som kontrolleras är att det finns ett system som är anpassat efter verksamheten. Oftast rör det sig om upphettning, nedkylning och allergi risker. Många verksamheter har bara en enkel HACCP som endast innefattar det första steget, en faroanalys. Faroanalysen ska tala om vilka övriga rutiner som krävs.

Information
All märkning på förpackade livsmedel skall finnas på svenska. Informationen som lämnas om det livsmedel man säljer får aldrig vara vilseledande. Färdigförpackade varor ska som regel ha fullständig märkning. Allergener ska extra tydligt märkas och kunna redovisas även för oförpackad mat.

Spårbarhet
Det är viktigt att kunna spåra livsmedel för att kunna stoppa eventuella problem. Man ska kunna spåra sina varor ett steg bakåt och ett steg framåt i leveransledet.

Samarbete
Företagen är skyldiga att samarbeta med samhällsbyggnadskontoret när det gäller riskminskande åtgärder. Klagomål på misstänkta matförgiftningar eller andra klagomål som kan påverka hälsan ska ni informera samhällsbyggnadskontoret om.

Branschriktlinjer

Inom många typer av livsmedelsverksamheter finns framtagna branschriktlinjer för stöd för säker livsmedelshantering. De är framtagna av branschorganisationerna i samarbete med Livsmedelsverket. Dessa går att hitta via er egen branschorganisation eller via Livsmedelsverkets hemsida för företagare.

Behandling av personuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa