Anmälan om miljöfarlig verksamhet

LÄS MER

Miljöbalken 9 kap 6 §. Ska sändas in senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet.

Din anmälan följs upp och blir allmän handling liksom de eventuella personuppgifter du lämnar. En allmän handling kan läsas av andra. Detta gäller förutsatt att registreringen inte innehåller uppgifter som ska sekretesskyddas. Vad som sekretesskyddas bestäms genom offentlighets- och sekretesslagen.

Avgift för anmälans tas ut enligt avgift för tillsyn enligt miljöbalken.

För mer information:
https://naringsliv.kalmar.se/tillstand-regler-och-tillsyn/miljoskydd/miljofarlig-verksamhet.html

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa