Växtskyddsmedel - Yrkesmässig spridning

LÄS MER

Här kan du söka om tillstånd eller anmäla att du ska sprida bekämpningsmedel yrkesmässigt på annan mark än åkermark.

Tillstånd krävs för spridning

 • Inom vattenskyddsområde
 • På tomter vid flerfamiljshus
 • På gårdar till förskolor och skolor eller allmänna lekplatser
 • I parker dit allmänheten har tillträde
 • Inom idrotts - eller fritidsanläggningar som till exempel golfbanan
 • Vid planerings- och anläggningsarbeten
 • Vägområden samt på grusytor och andra genomsläppliga ytor
 • Ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material

Anmälan krävs för spridning på

 • Banvall
 • Vägområde för att förhindra spridning av invasiva arter
 • Områden större än 1 000 m2 där allmänheten har tillgång.

Du måste söka tillstånd minst sex veckor innan spridningen börjar. Samhällsbyggnadskontoret tar ut en avgift för handläggning av anmälan/ansökan om tillstånd.

Mer information: https://naringsliv.kalmar.se/tillstand-regler-och-tillsyn/miljoskydd/lantbruk.html